Nyhedendom och häxor for dummies – Hannas intro till det ni aldrig lärde er i skolan

Jag får ofta frågan vad det är för religion jag är engagerad i egentligen. Alltifrån skolklasser som ringer och frågar inför något arbete de ska göra till kollegor och vänner som inte hört begreppet förut. Därför har jag skrivit en liten introduktionsguide till min trosrörelse. Wicca, häxreligion, nyhedendom, schamanism, ockultism … tillhör alla samma paraply under vilket jag har min religiösa hemvist.

Kom ihåg, alla hedningar har sin variant av sin tro. Jag har en form och en annan person en helt annan. Om ni undrar över specifika frågor som ”Vad är en Gud” kan jag säga min variant men inte stå för någon annans. Men vad jag däremot kan gör är att som här nedan, visa den grund som alla utgår ifrån, och sedan även visa hur just jag kommer fram till just mina svar i enskilda frågor utifrån hedendomens grundfilosofi.

Så var så goda; Nedan följer min introduktion till ämnet och religionen nyhedendom och häxtro. Om ni har några ytterliga frågor, vill diskutera trossatser, eller ha tips på litteratur för mer läsning är det bara att säga till. Detta är både min hängivna tro och mitt särskilda akademiska forskningsfält så jag är idel att hjälpa.

Blessed Be

Kort historik

”Hedendom” är en samlingsterm för en rad religioner med vissa gemensamma grunddrag. Det är den vanligaste religionsformen hos människan historiskt sett. Efter att de tre monoteistiska religionerna (judendom-kristenom-islam) växt fram trängdes hednisk religiositet undan och förföljdes många gånger svårt i det vi idag kallar västvärlden. Det förblir dock den vanligaste religionsformen i exempelvis delar av Asien.

På 1800-talet började kyrkans makt i Europa sakta men säkert luckras upp, då dök det även upp nya, alternativa religionsformer. Det fanns ingen ”levande, aktiv” hednisk tro i Europa vid det här tillfället men gammal egyptisk religion, satanism och spiritualism blev mode och populärkultur och gav upphov till rörelser som teosofi, spiritism, antroposofi och liknande ockultistiska rörelser. Härifrån växte – med det forntida som inspiration – den moderna alternativa religiositeten fram.

Ordlista

*Schamanism – det gemensamma namnet för naturreligioner. Beståndsdelar är animism (tron på att allt har en själ) och kommunikation med dessa själar genom transresor, utförda av en typ av präst – en schaman [Sibiriskt ord]. Även om man använder ”schamanism” allmänt finns det givetvis kulturella skillnader mellan olika typer av schamanism i olika delar av världen.

*Nyschamanism – den moderna formen där människor idag studerar gammal schamanism från olika världsdelar och kulturer och blandar tekniker för själslig frid. Ofta kopplat till ekorörelsen

*Ockultism – är en mer bildningsfokuserad religionsform. Satanism, alkemi, tarokort, judisk mystik och Indisk religion är vanliga beståndsdelar. Blev ett populärkulturellt inslag i det urbana sena 1800 och tidiga 1900-talets Europa och gav i förlängningen trosrörelser som antroposofi och scientologi.

*Wicca – En specifik gren inom den större häxrörelsen, med exempelvis bestämda högtider och ritualer. Grundades av Gerald Gardner som på tidiga 1900-talet fascinerades av gamla hedniska religioner och tidigare europeisk häxreligion. Han ville skapa en variant av ockultismen med mer fokus på naturreligioner, social samvaro och livsstilsliberalism. Enligt Gardner var den moderna häxrörelsen ett arv ifrån en hemlig häxtro som överlevt och nedärvts till ett antal trogna invigda i Europa.

*Hedendom – all ursprunglig hednisk religion. Från Babylon till Vikningar.

*Nyhedendomen – En modern paraplybeteckning för att beskriva alla de moderna omtolkningar av gamla hedniska religioner. De olika häxrörelserna, (wicca och de mindre organiserade oberoende) nyschamanism och moderna omtolkningar av hedniska religioner så som asatro (dagens tolkning av vikingarnas religion). Ockultism räknar jag INTE in under detta, då jag ser det som en egen rörelse. Man bör betona att nyhedendom inte är det samma som de ursprungliga hedniska religionerna. Asatron idag är inte samma religion som den religion vikingarna hade på 1000 talet.

*New Age – förväxlas ibland med nyhedendom och häxrörelser. New Age är en ännu mindre organiserad, än lösare religionsform som dock tenderar att innehålla mer konkreta tekniker (så som aurafotografering) och mer av Indisk religion och självhjälp. Den uppstod med hipperörelsen i USA på 60 talet. Ofta tar nyhedendom aktivt avstånd från New Age som anses vara kommersialiserat och fokuserat på ”quick fix”.

Nyhedendom och moderna häxrörelsen – trosmässiga beståndsdelar

När ockultismen och nyhedendomen utvecklades var de i mångt och mycket reaktioner på den dogmatiska toppstyrda monoteismen. Något för de som inte trivdes i kyrkan, rörelser där alla hade rätt till sin variant av tron och där man inspirerades av historien och det som funnits innan. Crowley, dandyn som lade grunden till ockultism och satanism skrev sin ”lag”: ”Gör vad du vill, det är hela lagen.” I den inringande han hela motståndet mot den kvävande moralismen i samhället. När häxtron sedan gick sin egen väg använde man lagen och gjorde om den något till den mer ”snällare” häxtron: ”Gör vad du vill så länge du inte skadar någon”.

Alltså är det omöjligt att ge budord på ”vad nyhedendom är”. Alla troende skapar sin egen variant och har sina egna uppfattningar. Däremot kan man jämföra med hinduismen och Wittgenstiens definition av denna spridda religiositet som ”familjelikhet”. Det vill säga, att känna igen vissa familjedrag, vissa gemensamma nämnare, en viss intern kultur.

Det här är min bästa guide till att sammanfatta vad nyhedendom och häxtro handlar om, TEOLOGISKT, alltså vad man tror på.

* Polyteism – likt i hinduismen bygger nyhedendom på idén om att det inte bara finns en Gud utan flera. Sedan exakt vad dessa Gudar är för något, om de är krafter, energier, symboler eller fysiskt existerande varelser, det får varje troende själv ta ett beslut kring. Polyteismen är en viktig del av nyhedendom och ringar in ett viktigt studieområde: Mytologi. Problemet med de stora monoteistiska religionerna är att de försöker tvinga på EN sorts Gud på alla. Även om vi är olika som människor förväntas vi tro på samma manliga maktgud. I mänsklighetens samlade mytologi finns det både manliga och kvinnliga gudar, både vänliga, kluriga, intelligenta. Det finns gudar och gudinnor för olika personligheter. Varje troende uppmuntras att studera mytologi från hela världen. På så vis kan alla hitta just den gud eller gudinna som passar hen bäst och även lära sig mer om sig själv.

* Animism – är tron på att allt levande i världen har en ande. De flesta religioner, även kristendomen, säger att människan har en andlig, eterisk, själ. Naturreligioner och även nyhedendom säger att ALLT har en själ och att människan inte är skapad på annat sätt än djurens eller växternas. Själar är bara mer eller mindre komplexa, precis som fysiska kroppar. Hela vår värld är inte bara en skapelse av fysisk materia utan även av energi och själar. Dessa själar kan på olika sätt kommunicera. Inom schamanistiska religioner är denna kommunikation genom transresor den viktigaste religiösa praktiken, det är inte nödvändigtvis fallet för nyhedendomen. Men grundtron på en besjälad värld är den samma.

* Magi – om vi nu utgår ifrån att världen är besjälad och full med eviga strömmar av andlig energi, då ligger det också nära till hands att försöka manipulera denna energi. Så vad innebär det? Vad magi är och hur mycket man tror att det är möjligt att göra med magi varierar stort mellan olika tider, kulturer och troende. Är det ett system som kan låsas upp med rätt ord och direkt manipulera omvärlden? Eller är det symboliskt språk för att styra sin egen energi dit man vill? När vissa hedningar pratar om ”magi” och att ”styra sin energi” menar de att de utför handlingar som har rituell betydelse och därför hjälper dem själva att exempelvis fokusera på ett mål. Så språkbruket ”magi” behöver inte ens ha vad vi traditionellt skulle beskriva som en ”övernaturlig” innebörd.

Det här är INTE viktiga frågor i nyhedendom:

* Hur världen skapades – alla hedningar och häxor tror olika, de flesta är fullt tillfredsställda med den vetenskapliga definitionen. Världen är fantastisk i sig, skapelsemyter ses snarare som symboliska berättelser som speglar mänsklig psykologi än ”verkligheten”.

* Vad som händer efter döden – man fäster ingen större vikt vid den här frågan eftersom det är att vara vid liv och leva som är det värdefulla. Vanligast är nog synen på att alla själar är en del av den större flödande energin i naturen och att vi bara återgår till denna. Även tro på olika typer av inkarnation förekommer.

Nyhedendom och moderna häxrörelsen – sociala och moraliska beståndsdelar

Så, det var kort om vad ”man tror på” om man är häxa eller på annat sätt tillhör nyhedendomen. Hur påverkar det då moraliska ståndpunkter? Finns det särskilda politiska och kulturella frågor som är vanligt förekommande inom nyhedendomen?

* Livsstilsliberalism – nyhedendomens samling kring en regel – gör vad du vill så länge du inte skadar någon – påverkar i hög grad den interna kulturen och typen av människor som dras till rörelsen. Nyhedendom betonar: Vi är alla födda olika. Vi förtjänar alla att accepteras och respekteras för dem vi är. Så länge vi visar varandra denna samma respekt så ingen behöva ha åsikter på den andras livsval. Alltså är toleransen hög för sådant som klädstil, sexualitet, smak, preferens. Inget sätt är ”fel” att tänka på så länge det inte uttryckligen är till för att skada.

* Ekologi och miljö – detta är något som blir allt mindre framträdande i rörelsen men arvet är fortfarande stort från 60 och 70 talets miljörörelse, årtal då även hedniska rörelser och häxrörelser växte mycket. Generellt så går det inte att komma från att ett stort miljöengagemang finns inbyggt i nyhedendom. Naturen är besjälad och har därför ett värde i sig själv. Djur, natur och ekologi blir därför viktigt.

* Hedonism – i både nyhedendom, satanism och ockultism finns ett starkt motstånd mot moralism, dogmatism och fördömande tradition. Inte för att nyhedendom per definition är emot kulturkonservativsim – snarare tvärt om – men vad man är emot är det ensidiga fördömandet i moralismen. Sådant som självkontroll anser man inte har något värde i sig själv. Njutning är alltid något positivt så länge det inte bringar skada. Att undanhålla njutning för undanhållandets skull anses som typisk kristen moralism. Detta är inte det samma som att allt är ok och ingen moral är relevant. Det handlar om att skala bort kulturella ”rester” i varje kultur och religions morallära.

Kontrovers och konflikt

Så har nyhedendom och häxrörelserna några särskilda ”ömma punkter” som skapar konflikt med samhället? Tidigare i historien och fortfarande i vissa länder idag kan själva hedniska tron vara ett problem. Att man är en ”avgudadyrkare”. I Sverige idag är det dock knappas ansetts som farligt att tro på magi och Oden. Nyhedendom och häxtro kan däremot ofta betraktas som fånigt och töntigt, om än inte farligt. Så visst riskerar man att bli utskrattad och hånad om man på fikarasten börjar prata om älvor och måncyklar men värre kontrovers än så är inte nyhedendom idag.

Vardagsliv – vad GÖR man?

Vad innebär det då rent praktiskt att vara hedning eller häxa? Vad gör man?

*Ritualer – Alla hedniska och schamanistiska religioner är strikt ritualistiska, så också nyhedendom. Ritualernas funktion är att få den troende att känna att ”något händer, något särskilt, något extra”. Varje troende lägger också mycket tid och energi i att skriva och tänka ut en passande ritual för ett särskilt tillfälle eller en särskild uppgift. Exempelvis: Man har en ny tung arbetsuppgift framför sig, man skriver och genomför en ritual för att fokusera sin energi och att göra ett avtal med sig själv om att jobba hårt och göra sitt bästa. Känslan efter att ha gjort detta sitter i flera månader och får den troende att komma ihåg sitt löfte och bli mer trygg och målmedveten i sin uppgift.

*Högtider – Inom hedendom finns inga förutbestämda högtider men de flesta väljer att fira vissa astronomiska dagar som markerar årets gång och förändringar i naturen. Höstdagjämning, vårdagjämning, midsommarsolstånd, midvintersolstånd. Man firar att sommaren kommer, att grödorna tas in, att naturen förändras och årscykeln. Varje enskild troende person kan givetvis fira egna andra högtider efter exempelvis händelser i familjen. Det hedniska nyåret ligger – som nyår gör i flera äldre religioner – på hösten.

*Organisation – det finns ingen fast form av organisation inom nyhedendom. Inga som styr eller leder någon annan. Det finns dock inget som förhindrar att man organiserar sig frivilligt en mindre grupp som vill studera, diskutera och kanske fira högtider tillsammans. Vad gäller religiösa auktoriteter så finns det författare och tänkare som inspirerar andra och som många läser, men att aktivt ta på sig en ledarroll anses nästan som något fullt inom nyhedendom. Inom wicca har man lite mer fasta termer. Där kallas en grupp som träffas för ”coven” och består av som mest 13 personer, just för att undvika att det blir internpolitiskt. Ett vanligt sätt för troende att samlas och utbyta tankar är genom internetforum eller konferenser och festivaler.

 

Annonser

3 thoughts on “Nyhedendom och häxor for dummies – Hannas intro till det ni aldrig lärde er i skolan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s